Definitie

Grootschalige wetenschappelijke infrastructuren zijn faciliteiten, hulpbronnen en diensten waarvan een onderzoeksgemeenschap gebruik maakt om op hun gebied onderzoek te verrichten en innovatie te bevorderen. Waar relevant kan de infrastructuur ook voor andere dan onderzoeksdoelen worden aangewend, bijvoorbeeld voor onderwijs of voor openbare dienstverlening.

Het betreft onder meer belangrijke wetenschappelijke apparatuur of verzamelingen van instrumenten; op kennis gebaseerde hulpbronnen zoals verzamelingen, archieven, collecties of wetenschappelijke gegevens; e-infrastructuren zoals (gekoppelde) databestanden, en computersystemen en communicatienetwerken; en elke andere unieke infrastructuur die van wezenlijk belang is om excellentie in onderzoek en innovatie te bereiken. Het kan daarbij gaan om infrastructuren die zich op één locatie bevinden, of virtuele dan wel gedistribueerde infrastructuren (in Nederland of daarbuiten).

Een infrastructuur moet een beleid van vrije toegang voeren voor onderzoek; dat wil zeggen dat een infrastructuur toegang moet bieden voor onderzoekers van buiten de hosting organisatie(s) gebaseerd op wetenschappelijke excellentie. Hierbij wordt onder ‘wetenschappelijk’ het spectrum van fundamenteel tot toegepast bedoeld.

Voor gedistribueerde wetenschappelijke infrastructuren geldt dat:

  • zij één centraal toegangspunt bieden voor onderzoekers van externe organisaties ook al is de infrastructuur verspreid over meerdere locaties;

  • zij beschikken over één management board die verantwoordelijk is voor de gehele infrastructuur;

  • zij beschikken over een juridische structuur.

De omvang van de infrastructuur, in termen van de totale kapitaalinvesteringen en de exploitatiekosten gedurende 5 jaar, bedraagt minimaal 10 miljoen euro. Het betreft hier de kosten exclusief de kosten voor de huisvesting van de faciliteit. De exploitatiekosten hebben uitsluitend betrekking op de kosten nodig voor het toegankelijk maken van de faciliteit. Dit betreft dus niet de kosten voor het onderzoekprogramma.

Kapitaalinvesteringen zijn de voor de ontwikkeling, aanschaf/bouw van de beoogde infrastructuur, ofwel de kosten voor een dusdanige aanpassing van een bestaande infrastructuur dat hiermee wetenschappelijke doorbraken kunnen worden bereikt.